']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

                                      ДОГОВІР № _____ від _______

м. Київ "____" СЕРПНЯ. 201__ г. р.

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ Приватне підприємство ТОВ "_______________")

має статус платника податку на прибуток (25%) на загальних умовах

в особі. директора ______________________________________

що діє на підставі Статуту, з одного боку,

та

ОРЕНДАР: ТОВ "ІБК" ____________________ "

має статус платника податку на прибуток (25%) на загальних умовах

в особі директора ______________________

що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

надалі за текстом іменовані "Сторони", уклали даний договір (надалі - "Договір") про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає відповідно до заявки, а ОРЕНДАР приймає у тимчасове володіння та користування наступне компресорне обладнання, (надалі - "Обладнання") згідно з Додатком № 1 до Договору.

1.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ надає послуги оренди згідно заявки ОРЕНДАРЯ. Заявка ОРЕНДАРЯ може бути здійснена із застосуванням факсимільного поштового зв'язку. ОРЕНДОДАВЕЦЬ згідно заявки ОРЕНДАРЯ виписує рахунок-фактуру.

Заявка повинна містити інформацію про:

- Найменування;

- Кількість комплектів або обсяг, комплектацію;

- Термін оренди;

- Об'єкт оренди.

 

2. МЕТА ОРЕНДИ

Забезпечення стислим повітрям пневмоустановок та пневмоінструмента, що використовується у будівництві.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ОБЛАДНАННЯ В ОРЕНДУ

3.1. Передача та прийняття Обладнання в оренду здійснюється уповноваженими фахівцями Сторін

 за Актом здачі-прийняття в оренду.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Обладнання вважається переданим ОРЕНДАРЮ з моменту підписання Акта здачі-прийняття в оренду.

4.2. Термін оренди Обладнання складає період з моменту прийняття ОРЕНДАРЕМ за Актом здачі-прийняття в оренду до моменту передачі за Актом здачі-прийняття з оренди.

5. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оцінка вартості оренди здійснюється за договірними цінами.

5.1.1. Загальна сума по Договору складає суму усіх вартостей наданих послуг з оренди Обладнання, які оформлюються Актами прийому-передачі виконаних робіт, наданих послуг за кожні 10 машино-змін.

Розмір орендної плати становить за 1 (одну) машино-зміну (8 годин):. . 1. Повітряний компресор PD -40 -. 1500 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 250,00 грн. . . 2. Повітряний компресор PDР -90 2400 грн., В т.ч. ПДВ 20% - 400,00 грн ..

5.1.2.          

5.2.Оплата відповідно до п. 5.1.1. Договору здійснюється ОРЕНДАРЕМ в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ протягом 3-х (трьох) банківських днів після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, наданих послуг.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право:

6.1.1. здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ Обладнання у відповідності до умов Договору;

6.1.2. у випадку несплати за продовження терміну оренди Обладнання протягом 5 (п'яти) робочих днів, згідно п.5.2. даного Договору, ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право повернути Обладнання, за рахунок ОРЕНДАРЯ.

6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

6.2.1. ознайомити ОРЕНДАРЯ з правилами технічної експлуатації Обладнання і за необхідності направити фахівця для проведення відповідного інструктажу на місці експлуатації (за вимогою ОРЕНДАРЯ);

6.2.2. надавати інформаційне та консультаційне сприяння ОРЕНДАРЮ з порядку правильної експлуатації Обладнання (за вимогою ОРЕНДАРЯ).

7. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1.ОРЕНДАР зобов'язується:

7.1.1. використовувати Обладнання за їх цільовим призначенням у відповідності до п.2 Договору;

7.1.2. своєчасно здійснювати орендні платежі;

7.1.3. дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання Обладнання у відповідності до технічної документації;

7.1.4. виключити доступ до Обладнання некомпетентних осіб;

7.1.5. утримувати Обладнання у повній справності;

7.1.6. на весь період оренди забезпечити охорону Обладнання на об'єкті;

7.1.7. своєчасно повернути Обладнання після закінчення терміну оренди;

7.1.8. своєчасно повідомляти ОРЕНДОДАВЦЯ про зміну свого фактичного місцезнаходження для листування.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Після закінчення терміну оренди ОРЕНДАР зобов'язаний протягом 1 (однієї) доби повернути Обладнання ОРЕНДОДАВЦЮ на склад за Актом здачі-прийняття з оренди згідно Специфікації № 1 до Договору.

8.2. Передача Обладнання з оренди на складі ОРЕНДОДАВЦЯ здійснюється повноважним представником ОРЕНДАРЯ.

8.3. Обладнання повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЮ у справному стані та без забруднень.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Договором:

9.1.1. у випадку порушення умов по виконанню договірних зобов'язань за п. 5.2. Договору ОРЕНДАР зобов'язується сплатити на користь ОРЕНДОДАВЦЯ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення платежу;

9.1.2. у випадку нецільового використання Обладнання штраф у розмірі 0,5% від загальної вартості Договору за кожний день нецільового використання, що підтверджується відповідним актом.

9.1.3. за передачу Обладнання або їх частини в суборенду без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі 1% від загальної вартості Договору за кожний день суборенди;

9.1.4. у випадку пошкоджень Обладнання ОРЕНДАРЕМ чи з вини ОРЕНДАРЯ, ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ вартість ремонту обладнання.

9.1.5. у разі повернення ОРЕНДОДАВЦЕМ Обладнання з об'єкта ОРЕНДАРЯ відповідно до п. 6.1.2. Договору, ОРЕНДАР відшкодовує всі витрати ОРЕНДОДАВЦЮ, пов'язані з таким поверненням, послуги з доставки Обладнання (з об'єкта ОРЕНДАРЯ на склад ОРЕНДОДАВЦЯ) та сплачує орендну плату до моменту повернення;

9.1.6. у випадку несвоєчасного повернення Обладнання ОРЕНДАРЕМ відповідно до п. 8.1. Договору, термін оренди подовжується до моменту фактичного повернення Обладнання.

Вартість обладнання складає: 1. Повітряний компресор PD -40 -. 91 800,00 грн, в т.ч. ПДВ - 15 300,00 грн .. 2 -.. Повітряний компресор PDР -90 223 300,00 грн, в т.ч. ПДВ - 44 66,00 грн ..

. У разі втрати обладнання з вини ОРЕНДАРЯ, ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ повну вартість обладнання.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1.1. Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна із Сторін систематично порушує умови Договору і свої зобов'язання.

11. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

11.1. Повноважними представниками Сторін за Договором є:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ________________________________

ОРЕНДАР: ______________________________________

Уповноважені особи, які мають право підписувати Договірні документи (акти прийняття в оренду та повернення з оренди, акти прийому-передачі виконаних робіт, послуг):

 Від ОРЕНДОДАВЦЯ: ________________________________

 Від ОРЕНДАРЯ: ___________________________________

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Передача Обладнання у суборенду заборонена.
У випадку повернення ОРЕНДАРЕМ Обладнання у забрудненому стані, ОРЕНДОДАВЕЦЬ подовжує термін оренди на строк, необхідний для очистки Обладнання.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін та

діє до "30" 11. 2012р.

13.2.Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.3. У випадках, непередбачених Договором, Сторони керуються чинним господарським та цивільним законодавством. Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в Господарському суді.

13.4. Всі виправлення за текстом Договору та доповнення до Договору вносяться шляхом укладення додаткових письмових угод, які мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін та є невід'ємною частиною Договору.

13.5. Сторони визнають юридичну силу та значимість даного Договору, підписаного із застосуванням факсимільного зв'язку, рівно як і всіх пов'язаних з ним доповнень та змін, підписаних аналогічним чином за умови надання оригіналів цих документів упродовж 30 днів.

13.6. ОРЕНДОДАВЕЦЬ самостійно здійснює капітальне відновлення Обладнання та визначає порядок використання амортизаційних відрахувань.

14. ФОРС-МАЖОР

14.1.До форс-мажорних обставин, які можуть вплинути на виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийняття необхідними заходами.

14.2. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії надзвичайних обставин, які вказані в п. 14.1. цього Договору.

14.3. Сторона, яка знаходиться під дією вказаних вище обставин зобов'язана без зволікання сповістити в письмовій формі іншу Сторону про їх виникнення, допустимий строк дії та припинення. Повідомлення повинне містити дані про характер обставин та оцінку їх впливу на можливість виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, а також строк, протягом якого передбачається виконання зобов'язань за цим Договором.

14.4. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене в п. 14.1., 14.2., 14.3. цієї статті, то вона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні за цим Договором збитки, спричинені несповіщенням, або несвоєчасним сповіщенням.

14.5. Довідка Торгово - Промислової Палати України буде вважатись достатнім доказом виникнення та припинення обставин непереборної сили.

14.6. Настання обставин, зазначених у п. 14.1., 14.2. за умови належного поводження, описаного в п.14.3. продовжує термін виконання зобов'язань за цим Договором на період дії обставин, що виникли, та не зобов'язує Сторону, що перебувала під впливом таких обставин, відшкодовувати збитки чи нести відповідальність, визначену у цьому Договорі.

14.7. У випадках, коли вказані в п.14.1., 14.2. обставини продовжують діяти більше двох місяців або, коли при настанні таких обставин стає зрозуміло, що вони будуть діяти більше ніж два місяці, Сторони проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору, що оформляється відповідною письмовою угодою Сторін.

14.8. У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди, передбаченої п. 14.6. цього Договору, кожна зі Сторін вправі розірвати цей Договір із одночасним проведенням взаєморозрахунків по ньому.

15. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

   Додаток № 1

16. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:                                                                                                               


 Директор ______________        Директор___________________

 

 

Л ояльная, гибкая ценовая политика

позволяет устанавливать длительные рабочие

отношения с ООО «Аренда компрессор»
Комерческий директор Виктор Черноморов Адрес: 04107 Киев пер. Татарский оф1 23 т / ф (044) 466-15-60


(050) 720-20-46
e-mail: orendakompressor@gmail.com